صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۲,۸۶۵,۹۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۷,۱۳۴,۰۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۶۹۴,۲۱۲,۴۱۹,۰۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۴:۱۲:۰۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۱,۸۸۵ ۱۱,۸۰۸ ۱۱,۸۳۵ ۲۷ ۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۶,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۲,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۶۹۴,۲۱۲,۴۱۹,۰۳۶
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۱,۹۷۲ ۱۱,۸۹۳ ۱۱,۹۱۸ ۲۵ ۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۶,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۲,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۷۲۱,۰۰۹,۳۷۱,۲۷۳
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۲,۰۴۷ ۱۱,۹۶۸ ۱۱,۹۹۲ ۲۴ ۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۶,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۲,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۷۴۴,۳۱۶,۷۲۹,۹۶۴
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۲,۰۴۷ ۱۱,۹۶۷ ۱۱,۹۹۱ ۲۴ ۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۶,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۲,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۷۴۴,۱۲۵,۲۳۵,۴۵۲
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۲,۰۵۷ ۱۱,۹۷۷ ۱۲,۰۰۱ ۲۴ ۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۲,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۷۴۷,۱۱۳,۴۲۴,۲۳۸
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۲,۰۴۵ ۱۱,۹۶۶ ۱۱,۹۸۸ ۲۲ ۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۵,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۷۷۹,۷۲۸,۶۶۳,۵۵۸
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۲,۰۴۵ ۱۱,۹۶۶ ۱۱,۹۸۸ ۲۲ ۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۵,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۷۷۹,۷۷۲,۶۸۴,۸۵۸
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۲,۰۴۷ ۱۱,۹۶۹ ۱۱,۹۹۰ ۲۱ ۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۵,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۷۸۰,۴۶۳,۹۷۰,۱۰۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۲,۰۲۴ ۱۱,۹۴۷ ۱۱,۹۶۷ ۲۰ ۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۵,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۷۷۳,۶۲۳,۰۲۰,۵۰۳
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۱,۹۹۳ ۱۱,۹۱۵ ۱۱,۹۲۷ ۱۲ ۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۵,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۷۶۳,۵۳۵,۳۸۷,۳۷۷
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۱,۹۹۲ ۱۱,۹۱۴ ۱۱,۹۲۶ ۱۲ ۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۵,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۷۶۳,۱۴۱,۶۰۵,۱۰۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۲,۰۰۹ ۱۱,۹۳۱ ۱۱,۹۴۳ ۱۲ ۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۵,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۷۶۸,۵۰۰,۷۰۹,۳۷۴
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۱,۸۵۷ ۱۱,۷۸۱ ۱۱,۷۹۳ ۱۲ ۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۵,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۷۲۱,۰۵۹,۰۸۶,۹۳۰
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۱,۸۴۰ ۱۱,۷۶۳ ۱۱,۷۷۵ ۱۲ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۷,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۵,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۷۱۵,۵۰۲,۱۳۲,۵۸۲
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۱,۸۹۰ ۱۱,۸۱۲ ۱۱,۸۲۳ ۱۱ ۰ ۳۴۴,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۲,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۶۹۵,۴۶۹,۹۴۷,۶۳۹
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۱,۸۸۷ ۱۱,۸۰۹ ۱۱,۸۲۲ ۱۳ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۴,۶۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۱۲,۸۶۵,۹۱۷ ۳,۶۹۴,۶۲۳,۴۳۳,۸۸۸
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۱,۵۰۴ ۱۱,۴۲۸ ۱۱,۴۵۵ ۲۷ ۰ ۳۴۱,۱۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۰۹,۳۶۵,۹۱۷ ۳,۵۳۵,۴۹۱,۲۱۱,۹۱۷
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۱,۵۰۵ ۱۱,۴۲۹ ۱۱,۴۵۵ ۲۶ ۰ ۳۴۱,۱۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۰۹,۳۶۵,۹۱۷ ۳,۵۳۵,۵۹۶,۴۰۷,۶۹۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۱,۵۰۵ ۱۱,۴۲۹ ۱۱,۴۵۶ ۲۷ ۰ ۳۴۱,۱۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۰۹,۳۶۵,۹۱۷ ۳,۵۳۵,۷۰۱,۷۹۲,۱۰۵
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۱,۴۳۷ ۱۱,۳۶۲ ۱۱,۳۸۰ ۱۸ ۰ ۳۴۱,۱۴۰,۴۶۵ ۰ ۳۳,۷۷۴,۵۴۸ ۳۰۹,۳۶۵,۹۱۷ ۳,۵۱۵,۰۵۴,۵۲۷,۴۸۳
  مشاهده همه